Какво не покрива застраховката Гражданска отговорност

Застраховка Гражданска отговорно не покрива Вреди:

 • Претърпени от виновния водач на моторното превозно средство;
 • Причинени на имуществото на член на семейството на застрахования;
 • Причинени на МПС, управлявано от виновния водач, както и вредите, нанесени на имущество, превозвано с това МПС;
 • Причинени при използването на МПС за участие в състезания, при условие че спазването на правилата за движение по пътищата не е задължително за участниците в състезанието;
 • Причинени при използване на МПС по време на акт на тероризъм или война, при условие че увреждането на третите лица е в непосредствена връзка с такъв акт;
 • Причинени от МПС, превозващо ядрени или други радиоактивни материали, както и химически или други материали, представляващи повишена опасност;
 • Екологични вреди, представляващи заразяване или замърсяване на околната среда съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;
 • Вреди, произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута, ценни книжа, всякакви видове документи, марки, монети или други подобни колекции;
 • Не покрива отговорността на застрахования като превозвач на товари.

Не се заплаща обезщетение и за:

 • Обезценка на увреденото имущество;
 • Възстановяване на плащания, извършени от системата на държавното социално или здравно осигуряване при или по повод смърт или телесно увреждане вследствие на застрахователно събитие;
 • Лихви и съдебни разноски освен в предвидения от закона случай;
 • Глоби и други имуществени санкции за виновния водач във връзка със застрахователното събитие.

За нас

BROKERSBG
Централен офис

6100 Казанлък
ул. Христо Ботев 62

Контакти

E-mail адрес:
order@brokersbg.bg

0431 55070

Работно време: 24/7

Контакти

0431 55070

Изпратете ни email!

Детайли:

Съобщение:

Затвори

Затвори

Запитване за каско

Детайли:


Прикачи талон или стара полица:

×

  Затвори

  Затвори

  Запитване за имущество

  Детайли:


  Затвори

  Затвори

  Поръчка на застраховка за имущество

  Данни на застрахования:

  Адрес на имуществото за застраховане:

  Затвори

  Затвори