Общи условия

Общи условия
 
Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с условията изложени по-долу. Моля прочетете ги внимателно. Навсякъде по-долу думите „Дружеството” или „Екипът” означават „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД.

Предназначението на настоящите общи условия е да регулират отношенията между „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД и потребителите, които чрез използването на сайта www.netins.bg в реално време възлагат чрез електронна поръчка на Дружеството в качеството му на застрахователен брокер да сключи от тяхно име и за тяхна сметка застрахователен договор за застраховане на техните интереси срещу възнаграждение, което се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя.

Предлагани застраховки онлайн
 
Чрез този уебсайт към настоящия момент „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД предлага сключването на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и доброволна застраховка „Автоасистанс”, в избрано от потребителя застрахователно дружество. Дружеството предлага сключването и на други доброволни застраховки в Менюто „Застраховки“ и/или „Промоции“.
 

Задължителни Застраховки

Цената на предлаганите задължителни застраховки онлайн варира в зависимост от избраното застрахователно дружество, вида на превозното средство, срока за който се сключва застраховката и начина на използване на превозното средство за всеки отделен случай. Точната цена, включително разходите за доставка на застрахователната полица и съпътствуващите я документи, можете да разберете в Менюто Калкулатор, след пълно и коректно попълване на всички изисквани данни и преди да потвърдите окончателно желанието си да закупите застраховката.

Информацията на сайта се актуализира от „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД своевременно при промяна на тарифите на застрахователните дружества, така че определената чрез Менюто цена да бъде актуална по възможност във всеки един момент.

Поръчаните чрез уебсайта застраховки и вноски се заплащат в брой на куриера, който Ви доставя. Влизането в сила на застрахователното покритие се уговаря изрично със застрахователния договор.

В срок от два работни дни от получаване на поръчката чрез уебсайта, „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД ще ви изпрати подписаната за застрахователя застрахователна полица на хартиен носител заедно с придружаващите я документи – сертификат „Зелена крата“ и знак, издаден от Гаранционния фонд.

При плащане на поредна вноска по застраховка, сключена на разсрочено плащане, клиентът трябва изрично да заяви своето желание „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД да издаде и изпрати по куриер квитанция за плащане.
Заявката за издаване на квитанция за плащане на поредна вноска се извършва на секция „Плащане на поредна вноска”.

Поредна вноска може да бъде платена и във всеки офис на „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД.

Общите условия по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” са регламентирани в Кодекса за застраховане.


Доброволни застраховки
 
Към настоящия момент „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД предлага възможност за изпращане на електронна поръчка само за имуществената застраховка и застраховка каско.

Договорът за застраховка се сключва от разстояние на хартиен носител със саморъчни подписи на страните. Подписването от ваша страна и плащането на премията в брой се извършват при получаване на полицата.

Сертификат за сигурност
 
Достъпът до https://netins.bg/index.php?route=index&action=calcGO_1 се осъществява с цифров сертификат, като се спазват абсолютно всички индустриални стандарти за криптография и сигурност.

Цялата информация, която обменяте с NETINS, е криптирана и се осъществява по SSL протокол.
 
Гаранционен фонд
 
Всички застрахователи в Република България, предлагащи задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и/или задължителната застраховка „Злополука” на пътниците”, правят вноски в Гаранционен фонд, в размер определен от Комисията за финансов надзор. Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 2, ет. 4, тел. 02/980 30 49; 02/ 980 66 72. Гаранционният фонд изплаща обезщетения на увредените при пътно-транспортни произшествия лица, когато те са причинени от неидентифицирано моторно превозно средство на територията на България или виновният водач няма сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. За повече информация, моля обърнете се към Гаранционния фонд на посочените телефони.
 
Сключване на договор с „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД
 
Чрез използването на Меню Калкулатор, Вие сключвате договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние с „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. По силата на този договор Вие възлагате на „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД да сключи от Ваше име и за Ваша сметка договор за застраховка при условия и със застрахователна компания, която вие сте избрали използвайки сайта. За сключването на договора с Дружеството не се изисква регистрация на потребителя за използване на сайта и подаването на електронна поръчка.

Договорът с „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД се счита сключен от датата на подаване на електронна поръчка от Вас за доставка на застраховка чрез този уебсайт. Договорът се сключва за конкретна подадена от Вас поръчка и се прекратява с изпълнението на задължението на Дружеството да Ви достави застрахователната полица, квитанции, стикери и всички съпътстващи полицата документи и заплащане на цената й (дължимата премия) от Ваша страна.
 
Продуктите и услугите, предлагани чрез този уебсайт са предназначени само за лица с местоживеене или регистрация на адрес на управление и извършване на дейност в България. Поръчвайки застраховка онлайн, Вие потвърждавате че сте местно лице и че ще уведомите „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД незабавно, ако престанете да бъдете такова.
 
Права и задължения на потребителите

С подаването на електронна поръчка за доставка на застраховка през този уебсайт, Вие се съгласявате да получите застрахователната полица и съпътстващите я документи и да заплатите дължимата застрахователна премия преди изтичането на срока, в който може да се откажете от сключения с „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние.

Като потребител на услугата, предлагана чрез този сайт, Вие се задължавате да предоставите пълна, вярна и точна информация при попълване на данните в електронната поръчка за избрания от Вас продукт, и декларирате, че сте уведомен, че от това зависи валидността и действието на сключения чрез посредническата услуга, предоставяна от Дружеството застрахователен договор.  Потребителят на сайта е длъжен да предостави коректно и точно личните си данни или данните на дружеството, чиито интереси са предмет на застраховане, въз основа на които Дружеството може да извърши идентификация съгласно вътрешните си правила по ЗМСИП.

При подаване на електронната поръчка Вие имате право да изберете начин на доставка на застрахователната полица и съпътстващите я документи – по куриер на посочен от Вас адрес безплатно или да я получите лично в избран от Вас офис на Дружеството.

Само потребител – физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност, има право да се откаже от договора с „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД в 14 дневен срок от подаване на електронната поръчка през този сайт като изпратите писмено уведомление до Дружеството на адрес гр. София, ул. Антим I №59  заедно с получената застрахователна полица, сертификата „Зелена карта“ и знака, издаден от Гаранционния фонд, които сте получили от нас. Потребителите на сайта – физически лица, които действат в рамките на своята търговска или професионална дейност или от името на търговец, който представляват по закон или по пълномощие, нямат право на отказ от договора с „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД, сключен чрез изпращането на електронна поръчка.

При желание за отказ на поръчката от потребителите, които имат право на това, в същия 14 дневен срок от изпращането й е необходимо потребителят да уведоми „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД на телефон 0431 55070, или на имейл orders@netins.bg. В този случай ако е възможно Дружеството анулира издадената полица без потребителя да дължи каквито и да било такси или разноски. Ако полицата, която сте поръчали е издадена и влязла в сила преди получаване на уведомлението за отказ от Дружеството, то Вие сте длъжен да се обърнете към застрахователната компания за анулиране на застрахователната полица. Застрахователното дружество има право да удържи за срока, през който е действала застрахователната полица, дължимата застрахователна премия от платената от Вас сума при сключване на застраховката.

В случай на отказ от договора с „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД разходите по доставката на полицата платени от Вас не подлежат на възстановяване, а Вие дължите на Дружеството разликата до пълния размер на куриерската услуга за доставянето й, в размера посочен в подменюто за потвърждаване на поръчката. „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД няма да претендира неустойка за упражняване на правото да се откажете от сключения с Дружеството договор.

След изтичане на този 14 дневен срок, в случай че искате да прекратите  сключения чрез „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД застрахователен договор, трябва да се обърнете директно към застрахователното дружество, което е издало полицата ви.

Права и задължения на „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД
 
При сключване на договор с Дружеството чрез използването на този сайт, последното не е длъжно да дава препоръка въз основа на справедлив анализ относно застраховката, която е най-подходяща с оглед нуждите на потребителя.  Потребителят сам извършва тази преценка въз основа на информацията публикувана на сайта.

Независимо от ограниченията на отговорността посочени по-долу, „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД полага необходимата грижа данните, сведенията и информацията на сайта да бъдат винаги верни и актуални.

С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Дружеството има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата за поръчка на застраховка през този сайт.

Дружеството не гарантира, че достъпът до сайта ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля и не носи отговорност за непредоставяне на достъп до сайта, както и за необработването или ненавременното обработване на електронните поръчки при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД.
 
Правни изключения и ограничения
 
„Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД не носи отговорност за пълнотата, точността, надеждността и приложимостта на публикуваната информация на уебсайта, нито за своевременната му актуализация. Въпреки най-старателните усилия на Дружеството поради динамиката на застрахователния пазар, информацията на уебсайта може в даден момент да не бъде актуална или страниците му да не бъдат достъпни за потребителите в интернет. „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД не носи отговорност за допуснати грешки, непълноти или загуба на информация на уебсайта.

В случай че потребителят не може да бъде намерен в сроковете за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и/или условия за доставка на полицата и съпътстващите я документи от куриерската фирма, Дружеството се освобождава от задължението си да я достави и от отговорност за възможните негативни последици за потребителя от това. Дружеството не носи отговорност и при забавяне на доставката на полицата поради причини, за които отговаря куриерската фирма. 

„Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД не предоставя никакъв правен, счетоводен или друг професионален съвет или мнение по определен въпрос или проблем с публикуваната на този уебсайт информация. Също така никой от Дружеството, или от неговите управители или служители няма да бъде отговорен за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на този уебсайт или информацията на него.

Това изчерпателно ограничаване на отговорността на „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД се отнася до всякакъв вид вреди, включително но не само преки и косвени вреди, обезщетения, пропуснати ползи, загуба на данни, загуба или повреда на имущество или претенции от трети лица.

Уебсайтът може да съдържа връзки към други интернет страници. Екипът не носи отговорност за информацията, която се съдържа на други страници, нито за вреди, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане, нито за защитата на личните данни на такива страници. Наличието на връзки към други интернет страници НЕ означава, че „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД отговаря или гарантира за съдържанието на същите.

Дружеството има правото по всяко време без ограничение и без предизвестие да променя съдържанието на този уебсайт и на тези Условия за ползване или да ограничава или прекратява достъпа на потребителите до него. Всяко изменение на тези Условия ще бъде обявявано на този уебсайт и продължавайки да използвате уебсайта след обявяването на такава промяна, Вие потвърждавате, че сте съгласни да бъдете обвързани от така променените Условия за ползване.

„Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД не гарантира, че този уебсайт и неговото съдържание е свободно от вируси или друго нещо с разрушаващи свойства, въпреки полаганата от екипа на Дружеството грижа.

Ако се съмнявате в достоверността на информацията в този уебсайт, най-добре би било за Вас да потърсите потвърждение като се свържете директно с Дружеството.
 
Защита на личните данни

„Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД притежава удостоверение за Администратор на лични данни № =======, издадено от Комисията за защита на личните данни. Настоящите правила („Правила“) определят условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват от „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД, могат да упражняват правата си съгласно законодателството за защита на личните данни.
ЧАСТ 1: ОБЩИ ПРИНЦИПИ
1.1. „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД обработва и защитава личните данни, събрани при изпълнение на дейността му, честно ,
законосъобразно и съобразно целите, за които данните са събрани.
1.2. Служителите, които обработват лични данни за целите на разпространение на застрахователни продукти,
сключване на застраховки, изпълнение на задълженията по застрахователен договор и уреждане на
претенции по застрахователни договори като част от трудовите си задължения, спазват следните принципи при обработка на лични данни:
i) Личните данни се обработват законосъобразно и добросъвестно.
ii) Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
iii) Личните данни, които се събират и обработват при управлението на човешките ресурси, са съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват.
iv) Личните данни са точни и при необходимост се актуализират.
v) Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват.
vi) Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.
1.3. Служителите, които обработват лични данни преминават първоначално и периодични обучения за поверителност и се запознават с приложимото законодателство.
ЧАСТ 2: ДЕФИНИЦИИ
Изброените по-долу дефиниции имат следното значение:
„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;
„Приложимо законодателство“ означава законодателство на Европейския съюз и на Република България, което е относимо към защитата на личните данни;
„Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в
използване на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно
за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;
„Субект на данни“ означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
„Регламент (ЕС) 2016/679“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.
ЧАСТ 3: ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Субектите на лични данни имат следните права относно техните лични данни:
i) Право на достъп;
ii) Право на коригиране;
iii) Право на преносимост на данните;
iv) Право на изтриване;
v) Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
vi) Право да се иска ограничаване на обработването;
vii) Право на възражение срещу обработването на лични данни;
viii) Право на субекта на лични данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.
ПРАВИЛА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
1 от 4
Право на достъп
2.1. При поискване „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД предоставя на субект на лични данни следната информация:
i) потвърждение дали „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД обработва личните данни на лицето или не;
ii) копие от личните данни на лицето, които се обработват от „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД, и
iii) обяснение относно обработваните данни.
2.2. Обяснението по чл. 2.1.(iii) включва следната информация относно обработваните от „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД лични данни:
i) целите на обработването;
ii) съответните категории лични данни;
iii) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
iv) когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно,
критериите, използвани за определянето на този срок;
v) съществуването на право да се изиска коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;
vi) правото на жалба до надзорен орган;
vii) когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;
viii) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните;
ix) когато личните данни се предават на трета държава или на международна организация, субектът на данните има право да бъде информиран относно подходящите гаранции във връзка с предаването.
2.3. Обяснението относно обработваните данни включва информацията, която „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД предоставя на
субектите на данни посредством уведомление за поверителност.
3.1. При искане от субекта на лични данни „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД може да предостави копие от личните данни, които са в процес на обработване.
3.2. При предоставяне на копие от лични данни „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД не може да разкрива следните категории данни:
i) лични данни на трети лица, освен ако същите не са изразили изричното си съгласие за това;
ii) данни, които представляват търговска тайна, интелектуална собственост или конфиденциална информация;
iii) друга информация, която е защитена съгласно приложимото законодателство.
3.3. Предоставянето на достъп на субекти на лични данни не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на трети лица или да доведе до нарушаване на нормативно задължение на „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД.
4.1. Когато исканията за достъп са явно неоснователни или прекомерни, особено поради своята повторяемост, „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД може да начисли разумна такса въз основа на административните разходи за предоставяне на информацията или да откаже да отговори на искането за достъп.
4.2. „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД преценява за всеки отделен случай дали дадено искане е явно неоснователно или прекомерно.
4.3. При отказ за предоставяне на достъп до лични данни, „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД аргументира отказа си и информира
субекта на данни за правото му да подаде жалба до КЗЛД.
Право на коригиране
5.1. Субекти на данни могат да поискат личните им данни, обработвани от „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД, да бъдат коригирани, в случай че последните са неточни или непълни.
5.2. При удовлетворено искане за коригиране на лични данни, „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД уведомява другите получатели, на които са били разкрити данните (например държавни органи, доставчици на услуги), така че те да могат да отразяват измененията.
Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
6.1. При поискване „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД е задължен да изтрие лични данни, ако е налице някое от следните основания:
i) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
ii) субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
iii) субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването,
които да имат преимущество;
iv) субектът на данните възразява срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг;
Правила на „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД за упражняване правата на субектите на лични данни
2 от 4
Правила на „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД за упражняване правата на субектите на лични данни
3 от 4
v) личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
vi) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД;
vii) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца по смисъла на член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.
6.2. „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД не е задължен да изтрие личните данни, доколкото обработването е необходимо:
i) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
ii) за спазване на правно задължение на „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД;
iii) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9,
параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679;
iv) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или
v) за установяване, упражняване или защита на правни претенции.
Право на ограничаване на обработването
7.1. Субектът на данните има право да изиска ограничаване на обработването, когато се прилага едно от
следното:
i) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за срок, който позволява на администраторът да провери точността на личните данни;
ii) обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
iii) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
iv) субектът на данните е възразил срещу обработването на основание легитимния интерес на „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД и тече проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
7.2. „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД може да обработва лични данни, чието обработване е ограничено, само за следните цели:
i) за съхранение на данните
ii) със съгласието на субекта на данните;
iii) за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
iv) за защита на правата на друго физическо лице; или
v) поради важни основания от обществен интерес.
7.3. Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице някое от основанията
по чл. 7.1. по-горе, „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.
Право на преносимост на данните
8.1. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.
8.2. При поискване, тези данни могат да бъдат прехвърлени на друг администратор, посочен от субекта на
лични данни, когато това е технически осъществимо.
8.3. Субектът на личните данни може да упражни правото на преносимост в следните случаи:
i) обработването е основано на съгласието на субекта на личните данни;
ii) обработването е основано на договорно задължение;
iii) обработването се извършва по автоматизиран начин.
8.4. Правото на преносимост не може да влияе неблагоприятно върху правата и свободите на други лица.
Право на възражение
9.1. Субектът на данните има право да възрази срещу обработване на негови лични данни от „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД, ако данните се обработват на едно от следните основания:
i) обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
ii) обработването е необходимо за цели, свързани с легитимните интереси на „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД или на трета страна;
iii) обработването на данни включва профилиране.
9.2. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват
убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите,
правата и свободите на субекта на данни, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.
Правила на „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД за упражняване правата на субектите на лични данни
Право на възражение срещу лични данни за целите на директния маркетинг
10.1. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни за тази цел, включително по отношение на профилиране, свързано с директния маркетинг.
10.2. Когато субектът на данни възрази срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява.
Право на човешка намеса при автоматизирано вземане на решения
11.1. В случаите, когато „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД взима автоматизирани индивидуални решения, включващи или изключващи профилиране, които пораждат правни последствия за физически лица или ги засягат в значителна степен по подобен начин, тези лица могат да поискат преразглеждане на решението с човешка намеса, както и да изразят гледната си точка.
11.2. „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД предоставя на физическите лица-обект на автоматизирано вземане на решения съществена
информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това
обработване за лицето.
ЧАСТ 4: РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
12.1. Субектите на лични данни могат да упражнят правата съгласно тези Правила като подадат искане на упражняване на съответното право.
12.2. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни могат да бъдат подадени по следния начин:
i) По електронен път на следния имейл адрес brokersbg_kz@abv.bg
ii) На място в офис на „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД
iii) По пощата на адреса на „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД: гр.Казанлък, ул. "Христо Ботев" №62
12.3. Искането за упражняване на права на лични данни следва да съдържа следната информация:
i) Идентификация на лицето – име и ЕГН/номер на полица/клиентски номер
ii) Контакти за обратна връзка – адрес, телефон, електронна поща
iii) Искане – описание на искането
13.1. „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД предоставя информация относно действията, предприети във връзка с искане за упражняване на правата на субектите, в срок от един месец от получаване на искането.
13.2. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията от определено лице. „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД информира лицето за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.
13.3. „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД не е задължен да отговори на искане в случай, че не е в състояние да идентифицира субекта на данните.
13.4. „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД може да поиска предоставяне на допълнителна информация, необходима за потвърждаване
на самоличността на субекта на данните, когато са налице основателни опасения във връзка със
самоличността на физическото лице, което подава искане.
13.5. Когато искането е подадено с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с
електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В netins.bg, МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ: На имейл адрес: brokersbg_kz@abv.bg, orders@netins.bg или на телефон 043155070

Приложимо право
 
Съдържанието на този уебсайт и предлаганите услуги и информация са съобразени с приложимото българско право. Договорът за предоставяне на финансова услуга от разстояние сключен с „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД чрез използването на този уебсайт се подчинява на българското право.
 
Други условия
 
Условията за ползване се предоставят само на български език и могат да бъдат запазени на магнитен носител или да бъдат разпечатани от Вас по избор.

Съдържанието на уебсайта е защитено от законите за авторското право и други права на интелектуална собственост на Република България и на Европейския съюз. Използваните на Страницата търговски марки, фирмени наименования, промишлени дизайни и др. обекти на интелектуална собственост са обект на запазени права и защита. Всички имена на посочени на уебсайта продукти са търговски марки или други обекти на право на интелектуална собственост, принадлежащи на лицата, посочени на уебсайта. Всички права, които не са изрично предоставени на трети лица, са запазени.

Разглеждане на жалби
 
Ние, „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД, сме ангажирани в предоставянето на възможно най-добрата услуга. Затова искаме нашите клиенти да ни уведомяват, когато нещо не е на ред, тъй като вярваме, че разглеждането на жалбите Ви е начин за подобряване качеството на предлаганата от нас услуга.
Нашата цел е да разгледаме Вашата жалба бързо и ефикасно. Поради тази причина ние искаме да Ви улесним в подаването на жалба и след като проучим внимателно случая, да Ви уведомим за резултата.
 
Как да подадете жалба
 
Подаването на жалба не е приятно само по себе си, поради това бихме искали максимално да  Ви улесним. Всички жалби от качеството или срока на предоставяне на нашата услуга можете да направите:

По поща на адрес: гр. Казанлък ул. Христо Ботев 62
По факс:  0431/55070
По e-mail: orders@netins.bg

Задължително посочвайте е-mail адрес за обратна връзка в жалбата си.
Който и начин на подаване да изберете, жалбата Ви ще бъде разгледана своевременно от наш компетентен служител.

В какъв срок ще получите отговор
 
Ние ще Ви отговорим в срок от 5 работни дни като потвърдим получаването на жалбата Ви в случай, че се нуждаем от повече време за разрешаването й или ще дадем пълен отговор на жалбата Ви.

В случай че получите само потвърждение за получаването на жалбата Ви, ние ще се постараем в 14 дневен срок да Ви дадем пълен отговор. Ако поради сложността на жалбата Ви и този срок е недостатъчен, ще Ви информираме за статуса й до изтичане на 4 седмици от подаването й при нас.
Ако не сте доволни от начина, по който се разглежда жалбата Ви от наш служител, можете да се обърнете към Заместник председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ на адрес гр. София, ул. „Будапеща №16.
 
Органи за алтернативно разрешаване на спорове

Дейността на „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД попада в обхвата на дейност на Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние в тези сектори (www.kzp.bg.; e-mail: adr.ins@kzp.bg). Към настоящия момент „Брокерс БГ - Интерканекшън” ЕООД не е поело ангажимент да участва, нито има задължението да използва органи за алтернативно разрешаване на спорове, включително комисията по предходното изречение.

Независимо от това, след като подадете жалба до Дружеството и не сте удовлетворени от отговора, можете да отнесете жалбата си към Секторната помирителна комисия за разрешаване на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставянето на  финансови услуги от разстояние в тези сектори. СПК е с район на действие територията на цялата страна и със седалище гр. София, ЦУ на КЗП, пл. Славейков № 4А, тел. 02/9330 588, интернет страница www.kzp.bg, e-mail adr.ins@kzp.bg.

Дружеството има право да приеме или откаже разглеждането на спора от СПК. В случай че приемем, трябва да знаете, че производството е безплатно за страните и се провежда неприсъствено. Писменото помирително предложение на СПК за решаване на спора няма задължителен характер, а трябва да бъде одобрено и от двете страни, за да има силата на споразумение между тях

За нас

BROKERSBG
Централен офис

6100 Казанлък
ул. Христо Ботев 62

Контакти

E-mail адрес:
order@brokersbg.bg

0431 55070

Работно време: 24/7

Контакти

0431 55070

Изпратете ни email!

Детайли:

Съобщение:

Затвори

Затвори

Запитване за каско

Детайли:


Прикачи талон или стара полица:

×

  Затвори

  Затвори

  Запитване за имущество

  Детайли:


  Затвори

  Затвори

  Поръчка на застраховка за имущество

  Данни на застрахования:

  Адрес на имуществото за застраховане:

  Затвори

  Затвори